top of page

บ้านสวนพันจิตร ลพบุรี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การผลิตข้าวปลอดสารพิษ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชุฃนการผลิตข้าวปลอดสารพิษ จดทะเบียนเมื่อ 17 ตุลาคม 2548 โดยมีพันตรี พิจิตร ประคองศรี เป็นประธาน ได้รวบรวมชาวนาในเขตพื้นที่ ตำบลเขาพระงาม จัดตั้งกลุ่มเพื่อผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น เทศบาลตำบลเขาพระงาม พัฒนาชุมชน จังหวัดลพบุรี เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี

1.การปลูกข้าวและพืชผัก ได้ตามมาตราฐานการผลิต GAP และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
2.การแปรรูปผลผลิตจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารขัดขาว ข้าวกล้อง เช่น จากข้าวขาวดอกมะลิ105  ข้าวกล้องหอมนิล ข้าวไรซ์เบอรี่ 

3.ผลิตสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ข้าวกล้องงอก น้ำข้าวกล้องงอก ขนมเปี๊ยะ และกระยาสารท ข้าวไรซืเบอรี่ผสมผลไม้อบแห้ง

กลุ่มมีความเข้มเเข็งการผลิตเพื่อบริโภคภายในชุมชน ขยายสู่นอกชุมชน ภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
สามารถเเก้ไขปัญหาผลิตข้าวราคาตกต่ำ ยังทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม สินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ศูนย์การเรียนรู้ บ้านสวนพันจิตร
ที่อยู่: 1 ตำบล เขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15160
โทรศัพท์: 099 536 9828

bottom of page