top of page
สถานที่ท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดลพบุรี
วัดสำคัญลพบุรี

วัดสำคัญ

โบราณสถาน จังหวัดลพบุรี

รู้จักกับโบราณสถานสำคัญมากมาย รอบๆตัวคุณ 

แหล่งชุมชนโบราณ จังหวัดลพบุรี

แหล่งชุมชนโบราณ

แหล่งชุมชนโบราณที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจ

บุคคลสำคัญ จังหวัดลพบุรี

บุคคลสำคัญ

รู้จักกับบุคคลสำคัญๆ

ของจังหวัดลพบุรี

โบราณสถาน จังหวัดลพบุรี

พระนารายณ์ราชนิเวศน์  จังหวัดลพบุรี
เพนียดคล้องช้าง จังหวัดลพบุรี

เพนียดคล้องช้าง

ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี

ศาลพระกาฬ

บ้านหลวงรับราชทูตหรือบ้านวิชาเยนทร์
วัดสันเปาโล จังหวัดลพบุรี
ปรางค์นางผมหอม จังหวัดลพบุรี

กรมศิลปกร สนับสนุนข้อมูล

พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี
พระที่นังไกรสรสีหราช จังหวัดลพบุรี

พระที่นังไกรสรสีหราช

bottom of page