top of page
SHOP NOW >>
Lopburi

จำหน่ายสินค้า OTOP

แนะนำสินค้าโอทอปจังหวัดลพบุรี  สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท

ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท มีสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรร สุดยอดสินค้า OTOP จำนวน มากมายหลายผลิตภัณฑ์ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ของใช้ 2) สมุนไพร3) อาหารและเครื่องดื่ม และ 4) ผ้าและเครื่อง แต่งกาย  มีสินค้าที่ได้มาตรฐาน OTOP 5 ดาว และสินค้าเด่นของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร เช่นดอกทานตะวัน และทรัพยากรธรรมชาติที่มีในพื้นที่

bottom of page