top of page

สินค้าโอทอป
จังหวัดอ่างทอง

แหล่งหัตกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดคือ “บ้านบางเจ้าฉ่า” ตำบลบางเจ้าฉ่าเป็นตำบลที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

งานฝีมือจักสานอันลือชื่อของอ่างทองส่วนมากจะเป็นฝีมือของชาวอำเภอโพธิ์ทองแทบทุกครัวเรือนที่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่ทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มการผลิตเครื่องจักสานเครื่องหวาย กลุ่มจักสานไม้ไผ่ เช่น กลุ่มตำบลองครักษ์ กลุ่มตำบลบางเจ้าฉ่า กลุ่มตำบลบางระกำ กลุ่มตำบลพลับ และกลุ่มตำบลอินทประมูล เป็นต้น แหล่งหัตถกรรมเครื่องจักสานที่สำคัญได้แก่ “บางเจ้าฉ่า” ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านยางทอง ตำบลบางเจ้าฉ่า
 

กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า
 45 หมู่ 6 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
ติดต่อ : คุณมาลี เรืองงาม

โทร :  035 644086, 08 4340 5640

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกจังหวัดอ่างทอง

       

อำเภอเมืองอ่างทอง
       1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกชุมชนวัดชัยมงคล 91/1 ตำบลตลาดหลวง โทร. 0-3561-1970 , 08-1297-9132 
       2. ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา พรเพ็ญ ถิ่นว่อง 33/3 หมู่ 4 ตำบลมหาดไทย โทร. 0-3563-9062 , 0-3563-9020
       3. ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ผักตบชวา บังอร บุรีรักษ์ 18 หมู่ 4 ตำบลศาลาแดง โทร. 0-3561-4700 , 0-3562-5440
       4. ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ประนอม เกตุลอย 19/2 หมู่ 3 ตำบลมหาดไทย โทร. 08-9784-4043 , 08-7090-6441
       5. ดอกไม้ทำจากผ้า อารมณ์ ศิริบุตร 39 ถนนเทศบาล 1 ตำบลตลาดหลวง
       6. ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยสังเคราะห์ สุฑาทิพย์ แจ่มสว่าง 38/6 ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว โทร. 08-9217-1963
       7. ตุ๊กตาจิ๋วจากดินไทยสังเคราะห์ ไมตรี แจ่มสว่าง 59/6 บ้านพักการไฟฟ้า ตำบลโพสะ โทร. 0-3561-1001 
       8. ผลิตภัณฑ์กะลาไทย นายดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ 52/1 ตำบลป่างิ้ว
       9. ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา ปราณี จันทวร 19 หมู่ 1 ตำบลคลองวัว โทร.๐ ๓๕๖๑ ๓๗๖๙,๐๘ ๙๙๐๐ ๓๔๗๔ 
       10. ผลิตภัณฑ์เซรามิก ณรงค์ ปันธรรม 91/1 ถนนเทศบาล 5 ตำบลตลาดหลวง โทร. 0-3561-1970 , 08-1297-9123
       11. ผลิตภัณฑ์ไม้มงคล คะนึงนิตย์ สอนไว 70 หมู่ 1 ตำบลคลองงัว โทร. 08-1757-3070

 

อำเภอวิเศษชัยชาญ
        1. กะลาประดิษฐ์ คาน ภู่บำเพ็ญ 99/5 หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง โทร. 08-9521-2371 
        2. กระเป๋าถือสตรี ตะกร้าหูหิ้วกลีบบัว ประยงค์ รอดเสียงล้ำ 
        3. กลุ่มจักสานหวายไม้ไผ่ 47/2 หมู่ 2 ตำบลตลาดใหม โทร. 08-6135-0282
        4. กระเป๋าสานจากผักตบชวา กลุ่มเทศบาลบางจัก ตำบลบางจัก โทร. 0-3564-2423
        5. กลุ่มแม่บ้านตำบลยี่ล้น 71 หมู่ 3 ตำบลยี่ล้น (จำหน่ายข้าวตังดิบสำหรับทำข้างตังหน้าปลาแห้ง ข้าวตังหน้าน้ำพริกเผา)
        6. แจกันหุ้มผักตบชวา 39 หมู่ 7 ตำบลไผ่ดำพัฒนา โทร. 0-3561-8621 , 08-1385-4947 (เปิดเวลา 06.00-20.00 น.)
        7. โคมไฟและตะกร้าหวาย ประเสริฐ สงวนงาม หมู่ 2 ตำบลม่วงเตี้ย
        8. ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสากลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ไผ่ดำพัฒนา 42 หมู่ 6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา
        9. ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบยางพารา มนัสสนันท์ สว่างศิลป์ 64/2 หมู่ 10 ตำบลบางจัก โทร.08-4056-9824 
        10. ตะกร้าหวาย (หูหิ้ว) วรรณา รวยทรัพย์ 65/2 หมู่ 2 ตำบลตลาดใหม่ โทร. 08-1770-5915 , 0-3560-7882 
        11. พระพุทธรูปทองเหลือง ศักดา มินทานนท์ 12/2 หมู่ 6 ตำบลหัวตะพาน โทร. 08-6011-8274 
        12. ศูนย์สาธิตกลุ่มจักรสาน หมู่ 2 บ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ 
       

 

อำเภอโพธิ์ทอง
        1. กระเป๋าถือไม้ไผ่สานลายไทย พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า กำนันสุรินทร์ โทร . 08-1587-4226
        2. กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า เรณู ทองงาม 10 หมู่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า โทร. 0-3564-4473 , 08-1851-5659
        3. เก้าอี้พิงทรงกลม สมศรี สารฤก 92 หมู่ 8 ตำบลยางซ้าย
        4. โต๊ะ เก้าอี้ชุดรับประทานอาหาร พรชัย องค์ประดิษฐ์ 42/1 หมู่ 4 ตำบลบางพลับ
        5. โซฟา ชะลอ ฝากมิตร 1 หมู่ 8 ตำบลยางซ้าย
        6. เฟอร์นิเจอร์ผักตบชวา อภิญญา เจริญวิพัฒนศิริ โทร. 0-3569-5141 , 08-1499-6404 เปิดเวลา 08.00-17.00 น. ปิดวันอาทิตย์ 
        

อำเภอป่าโมก
        1. ตุ๊กตาชาววัง รุจี วิจิตรานุรักษ์ 67/2 หมู่ 1 ตำบลบางเสด็จ โทร. 08-1255-5654 
        2. กลอง ศูนย์หัตกรรมตำบลเอกราช นายเฉลิม เผ่าพยัคฆ์ 35 หมู่ 6 ตำบลเอกราช
        3. คุณละออง เกตุแจ่ม 46 หมู่ 6 ตำบลเอกราช โทร. 08-1899-5077 , 08-1734-1406 , 0-3566-1914 
        4. บ้านเรือนไทยจำลอง(ของจิ๋ว) สมปอง ตันพานิช 1/8 หมู่ 6 ตำบลบางเสด็จ โทร. 08-9507-3639
        5. เครื่องประดับเงิน-ทองศูนย์วัฒนธรรมอำเภอป่าโมก โรงเรียนวัดสระแก้ว 8/18 หมู่ 6 ตำบลบางเสด็จ
        6. กล้วยเบรกแตก กลุ่มแม่บ้านเกษตรบางเสร็จ 1/18 หมู่ 6 ตำบลบางเสด็จ โทร. 0-3566-1950-1 , 08-1852-0598 ,

อำเภอไชโย
        1. กระถางไม้มงคล สมใจ พวงทอง 8/3 หมู่ 3 ตำบลไชโย
        2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานผักตบชวาบ้านมหานาม 19 ตำบลไชยภูมิ โทร. 0-3564-1571 
        3. กลุ่มสตรีแม่บ้านดงพิกุล ตำบลไชโย โทร. 0-3564-7112 , 08-1991-4298 
        4. แจกันกะลามะพร้าว สาคร สมบรูณ์ 20 หมู่ 2 ตำบลไชโย
        5. แจกัน โคมไฟดินเผา สมบัติ เกตุถาวร 38/1 หมู่ 2 ตำบลจระเข้ร้อง โทร. 0-3564-1422
        6. ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว สุกัญญา ชัยยะ 233/1 หมู่ 1 ตำบลจระเข้ร้อง

 

อำเภอแสวงหา
        1. กระเช้ากล้วยไม้ สุนันทา ปลูกงาม 9 หมู่ 9 ตำบลแสวงหา โทร. 0-3564-8424
        2. กระเช้าของขวัญ นิรันทร์ เทียมทอง 101 หมู่ 3 ตำบลบ้านพราน
        3. กระถางกล้วยไม้ สยาม ศรีทับทิม 1/2 หมู่ 10 ตำบลแสวงหา
        4. เก้าอี้นอน ก้านตาล เสถียรพูญทัศน์ 55/1 หมู่ 5 ตำบลห้วยไผ่ โทร. 0-3564-8111 , 08-1745-6167
        5. ของชำร่วย ฉวีวรรณ ปลูกงาม 97 หมู่ 2 ตำบลแสวงหา โทร. 0-3564-8424
        6. จักสานพลาสติก กัลยา อินทร์โต 118 หมู่ 2 ตำบลศรีพราน โทร. 0-3569-5067
        7. ดอกไม้สดอบแห้งในขวดแก้ว น้ำผึ้ง ปลูกงาม 9/1 หมู่ 9 ตำบลแสวงหา
        8. ตะกร้าแม้ว พิกุล วันเพ็ญ เพ็ญจันทร์ 44 หมู่ 10 ตำบลสีบัวทอง โทร. 0-3569-5161
        9. ตะกร้าลายพิกุล ทะนง ประดิษฐ์ 156 หมู่ 1 ตำบลศรีพราน โทร. 0-3569-5180 
        10. ต้นไม้ประดิษฐ์ กฤษดาพร ทอสมบัติ 134/1 หมู่ 7 ตำบลแสงหา โทร. 0-3564-8442 ,08-9667-1142
        11. ต้นไม้ ตุ๊กตา ผลไม้ประดิษฐ์ จำเรียง ทองสมบัติ 5 หมู่ 7 ตำบลแสวงหา
        12. ผ้ามัดหมี่ยกตะกอ สมศักดิ์ แย้มพราย 59/2 หมู่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น โทร. 08-1902-0938 
        13. ผ้าทอมัดหมี่ กฤษณา โพธิ์ศรี 1 หมู่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น โทร. 0-3563-9742
        14. อุษา ฟลอร่า 26 หมู่ 6 ตำบลแสวงหา (จำหน่ายดอกไม้กระดาษสาชุบน้ำยางพา)

 

อำเภอสามโก้
        1. ตุ๊กตาเปลือกข้าวโพด กฤต เฟื่องฟูรัตน์ 179/1 หมู่ 1 ตำบลอบทม
        2. ตัวหนังใหญ่ วีระ มีเหมือน 119 หมู่ 4 ตำบลมงคลธรรมนิมิตร โทร. 08-1591-0951 
        3. ผ้าฝ้ายมัดย้อม ทอมือ สุมาลี จ่างผล 10 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธุ์ โทร. 0-3569-7304 , 08-9225-3818 
        4. ลายกระจก ฉันทนา ไหลอุดมพานิชย์ 105 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธุ์ โทร. 08-9806-0529 
        5. สร้อยลูกปัด วรนุช ประทุมศิริ 117 หมู่ 3 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธุ์ โทร. 08-9904-8525

bottom of page