top of page
"เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา โดยหลังจากให้ความรู้ประชาชนแล้วจะตั้งกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชทางเลือก นอกเหนือจากการทำนา"

นายไตรศักดิ์ ปัทมรัฐจิรนนท์ 

ศูนย์การเรียนรู้
ตามรอยพ่อหลวง
(สวนมะกรูดนายกใหญ่)

ถ่ายทอดเกษตรทฤษฎีใหม่
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
สวนมะกรูด
นายกใหญ่
ศูนย์ตามรอยพ่อหลวงถ่ายทอดเกษตรทฤษฎีใหม่
ถ่ายทอดเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

 

ปลาและพืชผักนานาชนิด ที่อยู่ภายในศูนย์ตามรอยพ่อหลวง พื้นที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นของนายไตรศักดิ์ ปัทมรัฐจิรนนท์ นายกเทศมนตรี ตำบลเจ้าพระยา และเป็นแปลงเกษตรต้นแบบ ที่เริ่มต้นจากความสนใจและศึกษาอย่างจริงจัง ในแนวทางพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายไตรศักดิ์ เล่าว่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน ที่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำการเกษตรเชิงเดี่ยว พึ่งพาสารเคมี ทำให้ต้องประสบกับความยากจนและเป็นหนี้สิน ตนเองจึงต้องการแบ่งเบาภาระของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการดูแลประชาชน จึงได้น้อมนำพระราชดำริ มาปรับใช้ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้

 

โดยภายในศูนย์จะแบ่งที่ดินขุดสระเป็นแหล่งน้ำ เลี้ยงปลาไว้เป็นอาหารปลูกผักสวนครัวและผลไม้ไว้รับประทาน ปลูกหญ้าแฝกไว้ป้องกันดินและเพิ่มความชุ่มชื้น รวมถึงปลูกพืชสวนต่างๆ เช่นพริก มะนาว มะกรูด ฟัก บวบ ไว้ปรุงอาหาร และตัดส่งขายสร้างรายได้

การปักชำมะกรูด จะเลือกกิ่งกระโดง มาปักลงในถุงดำเพาะชำ แล้วไปใส่ในกระบะลอยน้ำ ซึ่งจะมีสเปรย์พ่นน้ำอัตโนมัติ ตั้งเวลาพ่นน้ำทุกๆ 20 วินาทีเพื่อควบคุมความชื้นให้อยู่ที่80-90% น้ำจะไม่ขังเพราะจะระบายลงไปในบ่อปลาด้านล่าง หลังจากผ่านไป 2-3 เดือนกิ่งปักชำมะกรูดจะมีรากออกมาและพร้อมนำไปปลูกลงแปลงได้โดยปลูกสลับฟันปลา ระยะห่าง 50×50 หลังจากลงแปลงไป 8 เดือนก็เริ่มตัดใบขายได้ และเก็บผลผลิตได้ต่อไปเรื่อยๆยาวนานถึง 10 ปีเลยทีเดียว

คุณไตรศักดิ์ ปัทมรัฐจีรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เจ้าของสวนมะกรูดนายกใหญ่ ได้ทดลองเพาะชำกิ่งมะกรูดบนกระบะลอยน้ำ เป็นแพอยู่ในบ่อเลี้ยงปลา โดยดึงน้ำจากบ่อปลาด้านล่างมาพ่นรดน้ำให้กับกิ่งมะกรูด ซึ่งน้ำในบ่อปลาจะมีธาตุอาหาร ทำให้กิ่งปักชำมะกรูดงอกรากได้ดี

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง
จัดตั้งขึ้นแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่นและบุคคลทั่วไป
ปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ ศูนย์ตามรอยพ่อหลวงมากกว่า 500 คนต่อเดือน โดยประชาชนในชุมชนที่นำความรู้ไปปรับใช้ก็เริ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งนายไตรศักดิ์ บอกว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับคนไทย จนสามารถสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง(สวนมะกรูดนายกใหญ่)

ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

โทร 081-8862844

bottom of page