top of page
messageImage_1669818507053_edited.jpg

วัดโบสถ์ จังหวัดสิงห์บุรี

       ชื่อวัดโบสถ์นั้นมีใช้กันหลายที่ทั้งในกรุงเทพมหานคร และที่จังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้ แต่แม้ชื่อจะเหมือนกันทว่าแต่ละวัดมีความโดดเด่นแตกต่างกัน สำหรับวัดโบสถ์ที่อำเภอท่าช้าง เป็นวัดขนาดเล็กแต่เก่าแก่ คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นสิงห์บุรี ด้วยลายแกะสลักบนบานประตู หน้าต่าง ของโบสถ์ทั้งหลัง ที่ประณีตงดงาม อ่อนช้อย ผ่านฝีไม้ลายมือของช่างแกะสลักผู้เชี่ยวชาญชาวท้องถิ่น คือ ช่างชื่น หัตถโกศล ส่วนตัวพระอุโบสถนั้น มีความพิเศษที่สร้างโดยใช้รางรถไฟเป็นแกนกลางข้างล่าง มีองค์พระพุทธรูปนั่งอยู่ในเรือนแก้ว  เป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายใน นอกจากนี้ยังมีพระพุทธมงคลนิมิต เป็นพุทธรูปปางมารวิชัย (สร้างล้อสมัยสุโขทัย) ประดิษฐานอยู่อยู่บนฐานชุกชี 4 ชั้นสลับฐานสิงห์ เบื้องหน้ามีผ้าทิพย์ปูทอดลงมา เป็นพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่งประจำวัด

วัดมีที่ดินโดยรวมแล้วประมาณ 44 ไร่เศษๆ สำหรับประวัติความเป็นมานั้นยังไม่แน่ชัดมากนัก ทว่ามีผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่า วัดโบสถ์อาจมีอายุยืนยาวมาก สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยทวารวดี ก่อนที่จะมีอาณาจักรไทยสมัยใหม่เสียอีก ซึ่งเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองตามยุคสมัย สังเกตจากสิ่งก่อสร้างในวัดที่ครบครัน ทั้งโบสถ์ วิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น ต่อมาถูกทิ้งร้างไว้ในช่วงสมัยอยุธยา แต่หลังจากนั้นได้มีการสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นราวๆ พ.ศ.1370 นับถึงปัจจุบันก็ประมาณ 187 ปีมาแล้ว วัดโบสถ์ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมา กระทั่งปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี สะอาดเรียบร้อย เงียบสงบ ตามประวัตินั้น วัดมีเจ้าอาวาสมาแล้วรวม 17 รูป

การเดินทาง: ตั้งอยู่ที่ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี  ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งแม่น้ำน้อย ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุรี-อินทร์บุรี (สายเก่า) กิโลเมตรที่ 14-15 ไปประมาณ 16 กิโลเมตร จะพบกับวัดโบสถ์

bottom of page