top of page
messageImage_1669887078318_edited.jpg

วัดโพธิ์เก้าต้น จังหวัดสิงห์บุรี

วัดโพธิ์เก้าต้นหรือวัดสระไม้แดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน ตรงกันข้ามกับอนุสาวรีย์ค่ายบางระจันฯ เป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยา มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากใน พ.ศ. 2308 ชาวบ้านใช้บริเวณนี้ได้รวมกำลังกันต่อสู้พม่า ที่ยกมาตีกรุงศรีอยุธยา อย่างเข้มแข็งโดยมีพระอาจารย์ธรรมโชติ ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ เป็นพระภิกษุมีคาถาอาคมขลัง ชาวบ้าน นับถือศรัทธามาก ทั้งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านบางระจันในการสู่รบกับพม่า จนถึงวันที่ค่ายบางระจันแตก วัดนี้ก็ถูกทิ้งร้างและชำรุดทรุดโทรมจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ประมาณ พ.ศ. 2484 มีประชาชนอพยพมาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้มากขึ้น วัดสระไม้แดงจึงได้รับการบูรณะ ปฏิสังขรณ์เรื่อยมา ถึงพ.ศ. 2492 ได้มีการขออนุญาตสร้างวัดขึ้นใหม่ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดโพธิ์เก้าต้นเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 จนถึงพ.ศ. 2511 ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา และมีชื่อว่า "วัดโพธิ์เก้าต้น"

สิ่งสำคัญภายในวัดโพธิ์เก้าต้นประกอบด้วย วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่หน้าวิหาร พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ หอระฆัง และเจดีย์ราย วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นวิหารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา - ฐานวิหารมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นฐานปัทม์ ดูจากด้านข้างจะเห็นเป็นเส้นอ่อนโค้ง - ลักษณะอิฐจะมีลักษณะแตกต่างจากที่พบตามโบราณสถานทั่วไป คือมีรูปดอกจันทน์พิมพ์ ประทับอยู่บนด้านหน้าอิฐ ตั้งแต่ 3-4 ดอกและบางแผ่นมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนประทับอยู่ นักโบราณคดีบางท่านสันนิษฐานว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง สิ่งที่กำหนดเรียกว่า "ดอกจันทน์" ทำเป็นรูปวงกลม มีจุดศูนย์กลางเป็นรอยลึกจากศูนย์กลางกลีบดอก ซึ่งทำคล้ายร้อยแป้งหยด ประดุจรัศมีแตกออกมาจากศูนย์กลาง มีทั้งหมด 5 จุด ลักษณะดังกล่าวเห็นได้ชัดว่ามีการกดประทับลงไปในเนื้ออิฐเมื่อยังดิบ วงดอกจันทน์อาจจะหมายถึง "ขุมนิธิ" เป็นสัญลักษณ์แห่งมงคล แต่เมื่อทำดอกไม้จันทน์เรียงกันถึง 3 ดอกบนแผ่นอิฐเดียวกันอาจเป็นเครื่องหมายถึงพระรัตนตรัย หรือ ไตรสรณาคมณ์ กล่าวคือ แก้ว 3 ประการในคติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งน่าตรงกับความมุ่งหมายที่ว่า รัตนตรัย เป็นเนื้อนาบุญของโลก การที่ได้พบพระรัตนตรัยก็เท่ากับเป็นบุญ ลาภอันประเสริฐ ส่วนลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งตรงกลางแบ่งตัวลายเป็นรูปประจำยาม และล้อมด้วยสี่เหลี่ยมอยู่ภายนอก ความหมายของประจำยาม โดยมากถือว่าเป็น ลักษณะของแผ่นยันต์ที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์ตามคัมภีร์ไสยศาสตร์ทั่วไป

ส่วนหน้าวัดได้มีการจำลองค่ายบางระจันตามประวัติศาสตร์ไว้ด้วย ทางด้านหลังวัดติดกับลำน้ำมีทัศนียภาพงดงามแบบชนบท และยังมีฝูงปลาจำนวนมากอาศัยอยู่ ผู้ที่มาวัดได้มาให้อาหาร ซึ่งเป็นการทำบุญที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินทางจิตใจเป็นอย่างดี

การเดินทาง
วัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลบางระจัน ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร เส้นทางหลวงหมายเลข 3032

bottom of page