top of page
tah-su-ta-was-temple.jpg

วัดท่าสุทธาวาส  จังหวัดอ่างทอง

 เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น เดิมชื่อว่า วัดท่าสุวรรณภูมิ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานในโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ในการศึกสงครามครั้งกรุงศรีอยุธยา บริเวณวัดท่าสุทธาวาส เป็นเส้นทางเดินทัพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงบริเวณนี้ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ โดยมีการจัดสร้างพลับพลาที่ประทับกลางสระน้ำ

        ข้างพลับพลาที่ประทับเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ
        ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเรื่องที่เขียนในพระอุโบสถนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลงมาว่าให้เขียนเรื่อง “พระมหาชนก” อันเป็นเรื่องที่พระองค์ทรงมีความผูกพันเป็นพิเศษ เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งเล่าเรื่องนี้เสมอ ๆ ในส่วนเนื้อเรื่องพระมหาชนกนี้เขียนไว้ที่ฝาผนัง ที่เรียกว่า บนคอสอง หมายถึงผนังส่วนที่อยู่เหนือขอบหน้าต่างทั้งสองด้าน โดยจะเริ่มที่ผนังด้านทิศเหนือซึ่งอยู่ทางซ้ายของพระประธาน แล้วดำเนินเรื่องมาจบในผนังด้านทิศใต้ มาจบเรื่องตรงที่ด้านขวาของพระประธาน

ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดท่าสุทธาวาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงจดพู่กันเขียนภาพต้นมะม่วงในเรื่องพระมหาชนก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2536 พระองค์ทรงฝากฝีพระหัตถ์ไว้ในภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของพระองค์จนเป็นที่ปลื้มปิติแก่เหล่าพสกนิกรบ้านบางเสด็จและชาวอ่างทอง
        นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังเป็นศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ด้วย
        วัดท่าสุทธาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จุดที่ต้องเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก เป็นฝั่งเดียวกับพระนครศรีอยุธยา ในบริเวณฝั่งตรงข้ามจะมีปากคลองโผงเผง ซึ่งเป็นคลองบางหลวงเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อย การเดินทางจากถนนสายอ่างทอง-ป่าโมก-อยุธยา จากตัวเมืองอ่างทองประมาณ 17 กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้าด้านขวามือเข้าหมู่บ้านบางเสด็จและวัดท่าสุทธาวาส เลี้ยวซ้ายเข้าทางลาดยางเล็ก ๆ ตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเลียบชลประทาน

วัดท่าสุทธาวาส

   วัดท่าสุทธาวาส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออกเขตตำบลบางเสด็จ บริเวณวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และทัศนียภาพสวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณในสมัยอยุธยาตอนต้น การทัพของสมเด็จพระนเรศวร ฯ เกือบทุกครั้งได้รวมพล กองทัพช้าง กองทัพม้า ไพร่พล แล้วเดินทัพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณนี้เพื่อเสด็จไปที่วัดป่าโมกที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ในบริเวณวัดที่ด้านหลังพระอุโบสถมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ประทับนั่งทรงเครื่องกษัตริย์ พระหัตถ์ทั้งสองข้างของทั้งสองพระองค์ กำพระแสงดาบวางพาดอยู่บนพระเพลา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงรับวัดนี้ไว้ในพระราชอุปถัมภ์ มีพลับพลาที่ประทับทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดากลางสระน้ำ ภายในพระอุโบสถมีพระประธานพระพุทธรูปหินทรายปั้นปูนปิดทองทับและพระพุทธรูปหินทรายศิลปะอยุธยาตอนต้น พระบรมสารีริกธาตุ และภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จิตรกรส่วนพระองค์และนักเรียนในโครงการศิลปาชีพเขียนขึ้น เช่นเรื่อง พระมหาชนก ประวัติเมืองอ่างทอง อีกทั้งมีภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ทรงจรดปลายพู่กันวาดผลมะม่วงไว้ด้วย ด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถมีพระเจดีย์

 

การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ สายอยุธยา-อ่างทอง กิโลเมตรที่ ๓๘-๓๙ ทางเข้าวัดจะอยู่ซ้ายมือห่างจากจังหวัดอ่างทองระยะทางประมาณ ๑๗ กิโลเมตร

bottom of page